KURSY

 

KURS PRAWA JAZDY

 

Kat. Uprawnienia do kierowania Wiek
AM motorowerem,czterokołowcem lekkim; 14 lat
A motocyklem;motocyklem z przyczepą;pojazdami kategorii AM *
A1 motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającek 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,pojazdami kategorii AM; 16 lat
A2 motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, pojazdami kategorii AM; 18 lat
B a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego pod literą "a" oraz z przyczepy lekkiej,c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego pod literą "a" oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4,250 kg, z zastrzeżeniem ust. 4,d) pojazdami kategorii AM; 18 lat
B+E pojazdem samochodowym jak w kat. B łącznie z przyczepą, której dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 3,5t 18 lat
B1 czterokołowcem i pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM 16 lat
T ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami), pojazdami kategorii AM 16 lat
C pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa, oraz z przyczepy lekkiej, pojazdami kategorii AM; 21 lat
C1 pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekaraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa, oraz z przyczepy lekkiej, pojazdami kategorii AM; 18 lat
D autobusem, zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa, oraz z przyczepy lekkiej, pojazdami kategorii AM; **
D1 autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m, zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa, oraz z przyczepy lekkiej, pojazdami kategorii AM; 21 lat
C+E pojazdem określonym w kategorii C łącznie z przyczepą 21 lat
C1+E zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego 18 lat
D+E pojazdem określonym w kategorii D łącznie z przyczepą **
D1+E zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego 21 lat
pozwolenie pojazdem szynowym wieloczłonowym lub składem tramwajów (co najmniej 2 wagony) 20 lat

 1)Uwaga! zespołem pojazdów określonych pod literą "c", którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.
* 20 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2, 21 lat - dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiadająca prawo jazdy kategorii A; 24 lata - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii: A - jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,
** D i D+E, z zastrzeżeniem:
Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii: C i C+E wynosi 18 lat; D i D+E wynosi 21 lat.
Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E wynosi: 23 lata lub 21 lat, z tym że taka osoba może kierowac wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km.

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy:
1) kategorii B, C1, C, D1 i D uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;
2) kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E i D+E uprawnai do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami);
3) kategorii AM, A1, A2 i A uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla tej kategorii wraz z przyczepą.
Inne przepisy obowiązują dla żołnierzy, strażaków, policjantów oraz praconików straży granicznej.

Pozostałe uprawnienia:
21 lat - dla tramwaju, 15 lat - dla pojazdu zaprzęgowego;
10 lat - dla roweru; 17 lat - dla roweru wieloosobowego lub przewożącego inną osobę;
13 lat - dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego; 21 lat - dla kolejki turystycznej.